top of page

Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens Enfleur Pure & Natural

De Enfleur Pure & Natural website en webshop zijn eigendom van:

Enfleur Pure & Natural

Holderbeke 5 

9572 Lierde 

België

BTW BE 0548981297

Rekeningnummer:

  • FINTRO:

  • IBAN BE12 1430 8937 4992

  • BIC GEBABEBB

www.enfleurcosmetics.com

info@enfleurcosmetics.com

Toepasselijke bepalingen en voorwaarden

De volgende bepalingen en voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Enfleur Pure & Natural webshop geplaatst worden. Door de bestelling van producten op de Enfleur Pure & Natural webshop aanvaardt u deze Voorwaarden.Enfleur Pure & Natural behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen.

Prijs

Alle prijzen op de Enfleur Pure & Natural webshop zijn uitgedrukt in euro inclusief BTW en zijn exclusief de eventuele kosten voor verzending en betaling.

Verkoopovereenkomst

Vooraleer tijdens het verkoopproces tot de betaling wordt overgegaan, wordt u gevraagd te bevestigen akkoord te gaan met deze volledige Voorwaarden. 

Aankopen via de Enfleur Pure & Natural webshop komen tot stand op het moment dat u een bevestigingsbericht ontvangen heeft dat de bestelling met succes werd verwerkt werd en dat betaling ontvangen werd.

Betaling

Betaling is mogelijk:

  • via PayPal met:

    • Visa

    • MasterCard

  • via overschrijving.

U erkent en aanvaardt de betaling van alle kosten voor verzending, betaling en verhandeling, alsook de betaling van de BTW en alle andere toepasselijke heffingen op uw bestelling. Deze kosten worden automatisch voor u berekend, duidelijk weergegeven tijdens het plaatsen van uw bestelling en samen met de totale kostprijs van het product van uw rekening gedebiteerd.

Verzending

Enfleur Pure & Natural werkt met samen met bpost voor de verzending van uw bestelling. De kosten van verzending zijn afhankelijk van de door u gekozen verzendingswijze en de bestemming van uw artikelen. Deze kosten worden duidelijk weergegeven tijdens het plaatsen van uw bestelling via de Enfleur Pure & Natural webshop.

De vermelde verzendings- en leveringsdata zijn niet meer dan ideale schattingen en Enfleur Pure & Natural kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, beschadigingen of kosten die worden veroorzaakt door de niet-naleving van de opgegeven verzendings- en leveringsdata.

Aanbod

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 

Ondanks het feit dat de Enfleur Pure & Natural website en webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld werd, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Wanneer u specifieke vragen heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met onze klantendienst (zie hieronder). Enfleur Pure & Natural is wat de juistheid, geactualiseerdheid of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Alle producten worden geleverd volgens beschikbaarheid en kunnen op elk ogenblik geschrapt worden. De Enfleur Pure & Natural webshop wordt automatisch geactualiseerd om u steeds de meest recente producten aan te bieden. Toch kan het gebeuren dat een artikel niet voorradig is. Indien de globale leveringstermijn, te rekenen vanaf de aanvaarding van de bestelling, meer dan 30 dagen bedraagt, wordt u door onze klantendienst gecontacteerd.

Enfleur Pure & Natural is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het ogenblik van volledige betaling de exclusieve eigendom van Enfleur Pure & Natural. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op u vanaf de levering. U verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Enfleur Pure & Natural te wijzen. 

Garantie

Indien de door Enfleur Pure & Natural geleverde goederen tekortkomingen vertonen of gebrekkig blijken te zijn, zullen deze door Enfleur Pure & Natural binnen de geldende garantietermijnen en -voorwaarden voorgeschreven door de Belgische wet kosteloos vervangen worden. Enfleur Pure & Natural wordt dan eigenaar van het vervangen goed.

Herroepingsrecht

U heeft het recht aan Enfleur Pure & Natural mee te delen dat u afziet van uw aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. 

Wenst u gebruik te maken van uw recht om van uw aankoop af te zien, dan moet u ons daarvan binnen de 14 kalenderdagdagen na levering van uw goederen schriftelijk van in kennis stellen op volgend adres: Holderbeke 5, 9572 Lierde België. De goederen dienen binnen de 20 kalenderdagdagen vanaf de levering op uw kosten te worden terugbezorgd aan Enfleur Pure & Natural, op volgend adres: Holderbeke 5, 9572 Lierde België.

Enkel artikelen die zich in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, bijsluiters en factuur of aankoopbewijs, worden teruggenomen. Gebruikte artikelen of artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd, zullen in geen geval teruggenomen worden. 

Overmacht

Enfleur Pure & Natural kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging als gevolg van tekortkomingen, vertragingen of de niet-naleving van verplichtingen door overmacht met inbegrip van staking, lock-out, oproer, oorlog, brand, Goddelijke tussenkomst, ongevallen, schaarste bij de leveranciers of de fabrikanten van het Enfleur Pure & Natural-materiaal, overheidsbeperkingen, niet-toekenning van in- of uitvoervergunningen, overtreding van wetten, voorschriften of bevelen of door andere omstandigheden of oorzaken welke de correcte naleving van deze Voorwaarden dwarsbomen of door andere oorzaken buiten de wil van Enfleur Pure & Natural om.

Enfleur Pure & Natural klantendienst

Elke gebrek, zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

De Enfleur Pure & Natural klantendienst is bereikbaar via e-mail op info@enfleurcosmetics.com, telefonisch

op +32/477 965439 of +32/55428713 of per post op het volgende adres Holderbeke 5, 9572 Lierde, België.

Aantasting geldigheid & niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig verklaard wordt, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Dat Enfleur Pure & Natural de toepassing van een bepaling van deze Voorwaarden niet eist of zijn rechten in het kader van deze Voorwaarden niet opeist, betekent niet dat Enfleur Pure & Natural afziet van haar rechten of verhaalmogelijkheden in het kader van deze Voorwaarden.

Bewijs

U aanvaardt dat elektronische communicaties, elektronische handtekeningen en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. In geval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

bottom of page